Our Customer

เจตน์สินธุ์ โลหะนาคะกุล

ขอขอบคุณ คุณเจตน์สินธุ์ โลหะนาคะกุล ที่ไว้วางใจออกรถใหม่รุ่น Harrier กับทาง Setpoint ค่ะ